MED 808 – Temes avançats en Medicina Molecular


 


Seminaris que utilitzen coneixements adquirits recentment sobre temes rellevants de medicina molecular o assignatures afins i/o cursos pràctics sobre mètodes actuals i que facin possible el tractament de preguntes científiques importants, d’interès per a professors i alumnes del programa de post-graduació.


MED 802 – Farmacocinètica


Estudis sobre l’absorció, distribució, eliminació de medicaments i determinació dels principals paràmetres farmacocinètics útils per a les següents finalitats: a) Establiment de règims de dosificació adequats; b) Avaluació de les possibilitats d’utilització pràctica per a medicaments obtinguts recentment.


MED 806 – Farmacologia de la Neurotransmissió


Discussió dels conceptes bàsics relacionats amb la senyalització inter i intracel·lular, tals com interacció medicament-receptor, receptors acoblats a canals iònics o a proteïna G, regulació per fosforilació, cascades de kinases, etc. Un cop assimilats els conceptes bàsics, els estudiants presentaran seminaris sobre treballs científics recents, a ser discutits per tot el grup, cobrint un anàlisi crític de les tècniques utilitzades, resultats obtinguts i conclusions.


 

MED 810 – Neuropsicofarmacologia – Aspectes Moleculars


Introducció als aspectes moleculars pre-sinàptics de la neurotransmissió. Mecanismes d’acció dels fàrmacs i toxines que afecten al sistema nerviós. La disciplina estarà centrada en el paper de l’alliberació de neurotransmissors, així com la regulació de la funció sinàptica a través dels medicaments. Hi haurà una discussió de treballs científics i demostració de tècniques utilitzades per a l’estudi del control de l’alliberació de neurotransmissors.


MED 816 – Medicina molecular I


 


Estudi dels conceptes generals de bioquímica, biologia molecular i genètica.


MED 817 – Medicina molecular II


Discussió d’aspectes relacionats amb la genòmica, farmacogenòmica i farmacogenètica. Els estudiants presentaran seminaris sobre temes actuals.


.